Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 126zł+VAT
BUHAJ Z POLSKIEJ HODOWLI SPARTANIN ET
Indeks gPF 161 | PL005473584552

Ogłoszenie o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania udziałów uprawnionym pracownikom

Zarząd Spółki Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Zamczysko 9a, 85-868 Bydgoszcz
działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa

na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007r. o organizacji i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.)

ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom

47 794 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy każdy w wysokości
50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

1. Umowy nieodpłatnego zbycia udziałów można zawierać od dnia 09.07.2012 r. w Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy:
– Siedziba Spółki, ul. Zamczysko 9a, 85-868 Bydgoszcz, tel. (52) 328 03 01, (52) 328 03 09,
– Stacja Unasieniania Loch Sławęcinek, 88-100 Inowrocław, tel. (52) 357 77 58, (52) 357 40 06,
– Oddział Olecko, Al. Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko, tel. (87) 523 00 06, (87) 523 00 07,
– Placówka Terenowa w Olsztynie, ul. Bydgoska 3, 10-243 Olsztyn, tel. (89) 526 77 17,
– Oddział Piątnica, ul. Czarnocka 56, 18-421 Piątnica, tel. (86) 216 49 75,
– Wychowalnia Jałówek Porosły, Porosły 36C, 16-070 Choroszcz, tel. (85) 661 61 08,
– Placówka Terenowa Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka 44, 17-100 Bielsk Podl., tel. (85) 730 32 95,
– Oddział Szczecinek, ul. Szczecińska 45, 78-400 Szczecinek, tel. (94) 372 99 30,
– Przechowalnia Buhajów Sztum, 82-400 Sztum, tel. (55) 277 20 16,
– Przechowalnia Buhajów Stargard Szcz., ul. Spokojna 39, 73-100 Stargard Szcz., tel. (91) 577 28 11,
– Stacja Unasieniania Loch Pętkowice, 84-200 Wejherowo, tel. (58) 572 06 24,
– Oddział Zamość, Płoskie 67, 22-400 Zamość, tel. (84) 639 26 55,
– Punkt Sprzedaży w Kraśniku, ul. Nadstawna 3, 23-200 Kraśnik, tel. (81) 825 22 41,
– Stacja Unasieniania Loch Białka, Białka 154, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. (83) 352 50 21,

w godzinach od 8.00 do 15.00.

2. Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia udziałów winny legitymować się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem.
3. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń oraz zawiadomienia Zarządu Spółki o przejściu prawa własności udziałów.
Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w powyżej podanych w punkcie 1 lokalizacjach.
4. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.
Informacje szczegółowe można uzyskać w powyżej podanych w punkcie 1 lokalizacjach.
5. Prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 17 marca 2014 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów wygasa.

Informacje szczegółowe dotyczące procesu zawierania umów nieodpłatnego zbycia udziałów uprawnionym pracownikom można uzyskać w powyżej podanych w punkcie 1 lokalizacjach i pod wskazanymi numerami telefonów oraz na stronie internetowej SHiUZ www.shiuz.pl – zakładka Prywatyzacja.
Celem sprawnego przeprowadzenia procesu zawierania umów nieodpłatnego zbycia udziałów, uprzejmie prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia terminu podpisania umowy.
Zwracamy uwagę, że w wybranych sytuacjach konieczne może okazać się przedstawienie dodatkowych dokumentów przed zawarciem umowy zbycia udziałów.

Do pobrania:
Wzór umowa nieodpłatnego zbycia udziałów  [»»]
Wzór pełnomocnictwa do zawarcia umowy  [»»]
Wzór umowa nieodpłatnego zbycia udziałów spadkobiercom  [»»]
Wzór umowa nieodpłatnego zbycia udziałów spadkobiercy  [»»]
Wzór pełnomocnictwa dla spadkobierców  [»»]
Wzór umowa o częściowy dział spadku  [»»]
Wzór oświadczenie przedstawiciela małoletniej osoby  [»»]

Scroll to top
1