Kliknij i skorzystaj z promocji Cena: 50zł+VAT
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SUKCES
Indeks gPF 156 | PL005516568549

Symbole i skróty występujące w katalogach

buhaj poprawiający produkcję mleka

buhaj poprawiający wydajność tłuszczu

buhaj poprawiający wydajność białka

buhaj poprawiający płodność córek

buhaj poprawiający płodność córek

buhaj poprawiający zdrowotność wymienia

buhaj poprawiający ramę ciała

buhaj poprawiający ustawienie zadu

buhaj poprawiający budowę nóg

buhaj poprawiający budowę wymienia

przydatność do doju robotem

CASK - gen kappa-kazeiny. Jest uznany za najbardziej efektywny marker genetyczny przydatności technologicznej mleka.
W populacjach bydła holsztyńsko-fryzyjskiego występuje w postaci trzech alleli: A, B i E. Wyniki wielu badań wskazały jednoznacznie, że spośród 3 alleli, allel B wpływa korzystnie na tzw. przydatność technologiczną mleka. Krowy o genotypie BB, AB i BE produkują mleko charakteryzujące się wyższą zawartością kazein, krótszym czasem koagulacji, bardziej zwięzłym skrzepem i wyższym wydatkiem sera. Szczególnie korzystny jest genotyp BB kappa-kazeiny, gdyż mamy pewność, że potomstwo po buhaju lub krowie z takim genotypem, odziedziczy pożądany allel B. Dla pozostałych genotypów, czyli AA, AE i EE nie stwierdzono pozytywnego wpływu na właściwości mleka.

β-kazeina - gen beta-kazeiny (CSN2). Najczęściej występują trzy genotypy CSN2: A1A1, A2A2, A1A2. Allel A2 jest prawdopodobnie
związany ze zmniejszonym ryzykiem zachorowań ludzi na cukrzycę i choroby serca.

CVM - Complex Vertebral Malformation (zespół zniekształceń kręgosłupa) jest wadą genetyczną uwarunkowaną występowaniem
mutacji w obrębie pojedynczego genu recesywnego (trasportera N-acetyloglukozaminy). Nosiciele CVM nie wykazują zmian chorobowych, u homozygot recesywnych powstających w wyniku kojarzenia rodziców - nosicieli CVM (ok. 25% potomstwa) dochodzi do poronień, martwych urodzeń i defektów anatomicznych, głównie kręgosłupa i kończyn.  Symbol CV - oznacza nosiciela CVM, a TV - osobnika wolnego od mutacji wywołującej CVM.

BLAD - choroba dziedziczna uwarunkowana mutacją genu beta-2-integryny. Nosiciele BLAD nie wykazują zmian chorobowych,
u homozygot recesywnych powstających w wyniku kojarzenia rodziców - nosicieli BLAD (ok. 25% potomstwa) występuje defekt czynnościowy leukocytów przejawiający się podatnością na chroniczne infekcje bakteryjne, głównie układu oddechowego i pokarmowego. Zwierzęta obciążone syndromem BLAD giną lub podlegają ubojowi. Symbol BL - oznacza nosiciela BLAD, a TL - osobnika wolnego od BLAD.

Badania markerów genetycznych (CASK) i defektów genetycznych (BLAD, CVM) wykonywane są przez zespół prof. Stanisława Kamińskiego w Katedrze Genetyki Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.

Scroll to top
1