Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 126zł+VAT
BUHAJ Z POLSKIEJ HODOWLI SPARTANIN ET
Indeks gPF 161 | PL005473584552

Informacja Zarządu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Zarząd Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt udostępnia wspólnikom, którzy w 2022 r. zawarli z Genès Diffusion Immobilière et Financière spółką akcyjną w Douai warunkowe umowy sprzedaży udziałów SHiUZ lub którzy zamierzają zawrzeć takie umowy link, pod którym znajdują się analizy i oceny prawno-podatkowe dotyczące zarówno zawartych umów warunkowych jak i wcześniej zawieranych umów pożyczek na zakup oraz umów przedwstępnych zbycia udziałów, a także dokumentację obrazującą starania i czynności podejmowane przez Zarząd SHiUZ a zmierzające do zapewnienia sprawnego i zgodnego z interesem wspólników przeprowadzenia procedur zbycia udziałów. Jednocześnie, Zarząd SHiUZ informuje, że udostępnione materiały, w tym analizy i oceny prawno-podatkowe nie stanowią wiążących dla wspólników wykładni w indywidualnych sprawach, oraz zaleceń i wskazań co do czynności lub działań, jakie wspólnicy zamierzają podjąć w związku z zawartymi lub przewidywanymi do zawarcia umowami. Kod umożliwiający dostęp do materiałów  zostanie przekazany wspólnikom na ich wniosek złożony pisemnie do siedziby SHiUZ w Bydgoszczy, ul. Zamczysko 9a, 85-689 Bydgoszcz, lub na adres e-mail: bydgoszcz@shiuz.pl.

Scroll to top
1