Kliknij, aby wejść do sklepu
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SONET ET
Indeks gPF 162 | PL005501913026

Rodo

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") informujemy, iż od 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Zamczysko 9a, 85-689 Bydgoszcz, dane kontaktowe: numer telefonu: (52) 328 03 01, e-mail: bydgoszcz@shiuz.pl

2. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iodo@shiuz.pl

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub zawartych umów, na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/celach:

a) zawarcia i realizowania współpracy (umowy) ze Spółką na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a RODO,

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, kodeksu spółek handlowych – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego m.in. na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

e) kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych, promocji produktów i usług oferowanych przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu ich usunięcia przez Administratora w związku z zakończeniem współpracy i upływem okresu przedawnienia wynikających z niej roszczeń, zaś w przypadku, gdy przetwarzanie następuje na podstawie Pani/Pana zgody – do momentu jej wycofania.

6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawniony na podstawie przepisów prawa.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi, w szczególności Poczta Polska S.A. lub inne podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, banki i inne podmioty świadczące usługi realizacji płatności, sądy, prokuratura i organy administracji państwowej lub samorządowej, komornicy, podmioty prowadzące działalność windykacyjną w zakresie realizacji umowy i/lub usług Spółki, firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych, firmy prawnicze świadczące usługi prawne.

8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi w wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. Źródło pochodzenia danych – dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą – Pani/Pana dane mogą pochodzić z źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów, REGON, CEIDG, KRS), a także od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Scroll to top
1