Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin sklepu internetowego shiuz.pl/sklep określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu Internetowego shiuz.pl/sklep
 2. Sklep internetowy shiuz.pl/sklep jest prowadzony przez Stację Hodowli i Unasieniania Zwierząt Spółkę z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Zamczysko 9a, 85-868 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Gospodarczym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000063796, NIP 5542406600, REGON 092776654, zwaną dalej Sprzedającym, która jest właścicielem towaru kupowanego za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Zawartość sklepu internetowego shiuz.pl/sklep stanowi ofertę w myśl kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu i przyjęciem oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 5. Sklep internetowy shiuz.pl/sklep prowadzi sprzedaż za pomocą sklepu internetowego wyłącznie na potrzeby przedsiębiorców oraz podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie chowu i hodowli zwierząt, zwanych dalej „podmiotami gospodarczymi” lub “kupującymi”. W sklepie internetowym nie jest możliwy zakup przez konsumenta tj. osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.

§2 Warunki składania zamówienia

 1. W celu dokonania zamówienia wymagana jest uprzednia rejestracja za pomocą sklepu internetowego shiuz.pl/sklep Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji w ciągu 3 dni roboczych danych Kupującego oraz potwierdzenie ich przyjęcia za pomocą wiadomości e-mail. Po poprawnym zweryfikowaniu danych Kupującego uzyska on dostęp do korzystania z platformy shiuz.pl/sklep.
 2. Poprawki lub dodatkowe ustalenia dotyczące zamówienia i warunków sprzedaży wymagają pisemnej zgody lub potwierdzającej wiadomości e-mailowej Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży.
 3. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego shiuz.pl/sklep są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Koszty te wliczone są natomiast w kwotę pobrania.
 4. Sklep internetowy shiuz.pl/sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach sklepu internetowego i przesłanie go do shiuz.pl/sklep.
 6. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:
  1. dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika,
  2. co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną,
  3. koszty transportu,
  4. sposób płatności,
  5. wyrażenie zgody na przesłanie faktury elektronicznej drogą mailową na adres poczty e-mail wskazany w formularzu rejestrowym.
 7. Sklep shiuz.pl/sklep w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
 8. Zamówienia w sklepie internetowym shiuz.pl/sklep można składać tylko przez ten sklep internetowy.
 9. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 10. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail zamawiającego podmiotu gospodarczego. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 11. W przeciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się z serwisem shiuz.pl/sklep leży po stronie zamawiającego podmiotu gospodarczego. Brak takiego kontaktu w przeciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.
 12. Zamówienia potwierdzonego i zweryfikowanego według zasad określonych w pkt 9-10 nie można anulować.
 13. Zmiany dotyczące złożonego zamówienia są możliwe wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą sklepu internetowego shiuz.pl/sklep Prośba o zmianę zamówienia powinna być złożona na piśmie Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Spółce z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy lub na adres mailowy shiuz.pl/sklep i doręczona/przesłana przed dokonaniem wysyłki zamówionego towaru. W przypadku zmiany zamówienia, sklep internetowy zastrzega sobie prawo zwiększenia należność oraz  wyznaczenia nowe terminu realizacji wysyłki zamówienia. Podmiot gospodarczy może zrezygnować z części  lub całości złożonego zamówienia realizowanego przez Sprzedającego wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego.

 

§3 Warunki dostawy towaru

 1. W zależności od wybranej opcji dostawa towaru odbywa się poprzez:
  1. transport zgodnie z harmonogramem tras azotowych Sprzedającego,
  2. transport bezpośrednio przez pracownika terenowego Sprzedającego – termin realizacji ustalany indywidualnie – do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia zgodnie z cennikiem prezentowanym na shiuz.pl/sklep.
 2. Dostawa odbywa się transportem własnym Sprzedającego w terminach i na zasadach wybranych przez podmiot gospodarczy w momencie weryfikacji zamówienia. Nie ma możliwość zmian terminu i sposobu realizacji transportu złożonego zamówienia bez pisemnej zgody sklepu internetowego.
 3. Opłaty za transport:
  1. transport zgodny z harmonogramem tras azotowych Sprzedającego – nieodpłatnie,
  2. transport bezpośrednio przez pracownika terenowego Sprzedającego –zgodnie z cennikiem za usługę transportową prezentowanym na shiuz.pl/sklep.
 4. Informacje dotyczące terminów dostaw są informacjami szacunkowymi i nie mają charakteru wiążącego. Zamówienia realizowane są w kolejności napływających zamówień oraz dostępności produktów na stanie magazynowym. Sklep internetowy może realizować zamówienia w całości lub częściowo, w miarę możliwości. Zastrzega się możliwości zmiany terminu dostawy, wskutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku. Roszczenia odszkodowawcze za niewykonaną lub opóźnioną dostawę są wyłączone. Podmiot gospodarczy nie może również zrezygnować z zamówienia w wyniku opóźnienia. Zaleca się sprawdzić towar przy odbiorze. W przypadku: stwierdzenia niezgodności w ilościach; niewłaściwości towarów w stosunku do zamawianych lub uszkodzenia towaru prosimy o sporządzenie protokołu z osobą realizującą dostawę. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń bezpośrednio po dostawie, reklamacje nie będą uwzględniane, za wyjątkiem wad fabrycznych towaru.
 5. Kupujący składając zamówienie na nasienie buhajów oświadcza, że zna zasady przechowywania słomek z nasieniem zakonserwowanym w ciekłym azocie i posiada odpowiedni sprzęt i warunki do jego przechowywania. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe postępowanie Kupującego z nasieniem buhajów.
 6. Wyłącza się możliwość zwrotu towaru w zakresie zakupionego nasienia buhajów i knurów. W przypadku pozostałych towarów (chemia, artykuły zootechniczne) i decyzji o zwrocie zakupionego towaru z przyczyn leżących po stronie podmiotu gospodarczego (pomyłka, itp.) koszty zwrotu towaru pokrywa Kupujący.
 7. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów manipulacyjnych związanych z procedurą zwrotu, w następujący sposób:
  1.  w przypadku pomyłki Kupującego, zwrot towaru następuje  za opłatą w wysokości 15% wartości towaru ale nie mniej niż 50zł netto/zamówienie plus opłata za dojazd transportu Sprzedającego od miejsca realizacji dostawy według obliczona według ilości przejechanych kilometrów pomnożonych przez stawkę aktualnie obowiązującą do wyliczania kosztu z tytułu  użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych dla samochodów powyżej 900cm3 plus podatek VAT.
  2.  w przypadku pomyłki po stronie Sprzedającego – nieodpłatnie.
 8. Zwrot towaru następuje wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Sprzedającego. Prawo do zwrotu towaru nie przysługuje w przypadku zamawianych artykułów produktowych na specjalne zamówienie, towarów używanych oraz wyprzedażowych lub zwracanych po terminie przydatności do użycia.

§4 Warunki płatności za towar

 1. Po złożeniu zamówienia podmiot gospodarczy otrzymuje od sklepu internetowego potwierdzenie zamówienia. Wszystkie ceny zawarte w cennikach są cenami netto, nie zawierają podatku VAT.
 2. Terminy płatności:
  1. przedpłata na rachunek bankowy wskazany przez sklep internetowy,
  2. związki producentów i hodowców/zweryfikowani kontrahenci – faktura z terminem płatności od 7-14 dni,
  3. podmioty gospodarcze posiadające umowę zawartą ze sprzedawcą sklepu internetowego – przelew w terminie 7 dni.
 3. Po potwierdzeniu prawidłowości złożonego zamówienia, Sprzedający drogą mailową wyśle Kupującemu fakturę pro forma w celu dokonania przedpłaty za zamówiony towar. Po zaksięgowaniu przedpłaty Sprzedający niezwłocznie przystąpi do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami.

 

§5 Zmiana

W ramach procesu ciągłego doskonalenia produktów, Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian specyfikacji produktów oraz informacji zawartych w katalogach.

 

§6 Warunki gwarancji i reklamacji

 1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji rozpoczynającej się w dniu sprzedaży towaru. Okres gwarancji jest uzależniony od zamówionego towaru. Gwarancja dotyczy jedynie wymiany produktów z wadami fabrycznymi. Reklamowany towar musi być zgłoszony w pierwszej kolejności do Sprzedającego w formie pisemnej lub mailowo na adres: reklamacje@shiuz.pl
 2. Użytkowanie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawy, przeróbki we własnym zakresie, uszkodzenia powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedającego nie podlegają gwarancji. Ponadto gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktów w czasie ich użytkowania.
 3. Podmiot gospodarczy ma obowiązek udostępnić reklamowany towar Sprzedającemu. Kupujący dostarcza wadliwy produkt do naprawy gwarancyjnej na koszt Sprzedającego w miejsce przez niego wskazane. Sprzedający rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni, licząc od dnia w którym będzie dysponował wadliwym towarem i pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedający zobowiązuje się według własnego uznania usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji lub wad materialnych lub wymienić towar na wolny od takich wad. Odpowiedzialność Sprzedającego dotyczy jednak wyłącznie wad zgłoszonych nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady przez Klienta i nie później niż w terminie 2 lat od dnia wydania mu towaru, chyba że odrębna umowa stanowi inaczej.
 4. Wszelkie reklamacje gwarancyjne będą przyjmowane przez Sprzedającego z chwilą dokonania pełnej zapłaty za dostarczony towar. Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Sprzedający. Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami pogwarancyjnymi ponosi Kupujący.
 5. Podmiot gospodarczy zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Sprzedającego o utracie, uszkodzeniach lub brakach ilościowych dostarczonych produktów. Reklamacje winny być składane w chwili odbioru jednak nie później niż 24 godziny po odbiorze towaru pisemnie lub telefonicznie. Telefonicznie składane reklamacje muszą być potwierdzone w ciągu 3 dni roboczych pisemnie (listownie, faksem lub pocztą elektroniczną)
 6. Postawą uznania przez Sprzedającego wyżej wymienionych braków stwierdzonych przez Kupującego jest protokół reklamacyjny sporządzony w dniu dostawy i podpisany przez przedstawiciela podmiotu gospodarczego i osoby odpowiedzialnej za transport.  Za szkody wynikłe z winy przewożącego Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Szkodę należy wówczas zgłosić do przewoźnika wykonującego usługi w postaci protokołu sporządzonego w obecności osoby odpowiedzialnej za transport. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich w prowadzonej działalności przez Kupującego.

 

§7 Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie zdjęcia, rysunki, wykresy, informacje techniczne i ceny towarów zamieszczone w katalogach oraz innych dokumentach przedstawionych podmiotowi gospodarczemu są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
 2. Kopiowanie całości lub fragmentów tekstów zawartych w katalogach drukowanych, na stronie internetowej oraz w plikach w wersji elektronicznej i publikowanie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione bez pisemnej zgody Sprzedającego.

§8 Warunki końcowe

Sprawy sporne między stronami, które nie zostaną rozwiązane na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego prowadzącego sklep internetowy shiuz.pl/sklep.

Scroll to top
1