Kliknij, aby wejść do sklepu
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SONET ET
Indeks gPF 162 | PL005501913026

Uwaga – informacja dla udziałowców SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Zarząd Spółki Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy przypomina, że zgodnie z § 5 umowy zbycia udziałów Spółki mają Państwo obowiązek dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2015 roku do Ministerstwa Skarbu Państwa, pisemnego oświadczenia informującego o liczbie posiadanych udziałów

Bydgoszcz, 05.01.2015 r.
  
 
 
Szanowni Państwo
udziałowcy SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 
 
UWAGA! Dotyczy tylko udziałów nabytych odpłatnie !
 
 
   Zarząd Spółki Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy przypomina,  że zgodnie z § 5 umowy zbycia udziałów Spółki mają Państwo obowiązek dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2015 roku do Ministerstwa Skarbu Państwa, pisemnego oświadczenia informującego o liczbie posiadanych udziałów oraz transakcjach zbycia, obciążenia lub zastawienia nabytych udziałów według stanu na  dzień 31.12.2014 r.
 
   UWAGA! Należy pamiętać, że za termin doręczenia oświadczenia uznaje się datę wpływu oświadczenia do Ministerstwa Skarbu Państwa.
  
   Niezrealizowanie zobowiązania, o którym mowa powyżej zagrożone jest sankcjami,  o których mowa w § 5 umowy, tj. nałożeniem kar finansowych.
 
   Oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 4 umowy powinny zawierać szczególnie:
1.      informację dotyczącą liczby udziałów Spółki należących do Kupującego,
2.      informację o udziałach Spółki zbytych oraz obciążonych przez Kupującego, wraz ze wskazaniem daty i podstawy zbycia lub obciążenia tych udziałów oraz wskazaniem osoby, na której rzecz nastąpiło zbycie lub obciążenie udziałów Spółki.
 
   Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy także tych osób, które dokonały w roku 2014 sprzedaży udziałów nabytych od Skarbu Państwa.
 
   Oświadczenie po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie do dnia 31.01.2015 r. na adres:
 
Ministerstwo Skarbu Państwa
Departament Działań Poprywatyzacyjnych
ul. Krucza 36/ Wspólna 6
00-522 Warszawa
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 – osoba do kontaktu Pani M. Bykowska, tel. 52 328 03 01 wew. 119
 
 
Z poważaniem                                       
 Zarząd SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy                   

 

 

Wzór oświadczenia za rok 2014

Scroll to top
1