Kliknij i skorzystaj z promocji Cena: 50zł+VAT
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SUKCES
Indeks gPF 156 | PL005516568549

Szanowni Państwo, Udziałowcy SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

U W A G A !   Dotyczy tylko udziałów nabytych odpłatnie!

Zarząd Spółki Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy przypomina, że zgodnie z § 5 umowy zbycia udziałów Spółki każdy Udziałowiec ma obowiązek dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2021 roku, pisemnego oświadczenia informującego o liczbie posiadanych udziałów oraz transakcjach zbycia, obciążenia lub zastawienia nabytych udziałów według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Niezrealizowanie zobowiązania, o którym mowa powyżej zagrożone jest sankcjami, o których mowa w § 5 umowy, tj. nałożeniem kar finansowych.

Oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 4 umowy powinny zawierać szczególnie:
1. informację dotyczącą liczby udziałów Spółki należących do Kupującego,
2. informację o udziałach Spółki zbytych oraz obciążonych przez Kupującego, wraz ze wskazaniem daty i podstawy zbycia lub obciążenia tych udziałów oraz wskazaniem osoby, na której rzecz nastąpiło zbycie lub obciążenie udziałów Spółki.

Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy także tych osób, które dokonały w roku 2020 sprzedaży udziałów nabytych od Skarbu Państwa.

Oświadczenie po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2021 r. :

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

UWAGA!  Należy pamiętać, że za termin doręczenia oświadczenia uznaje się datę wpływu oświadczenia do Ministerstwa Rozwoju.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 – osoba do kontaktu Pani M. Bykowska, tel. 52 328 03 01 wew. 119

DO POBRANIA: Oświadczenie – wzór za rok 2020.pdf

 

Z poważaniem

Zarząd SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Scroll to top
1