Kliknij, aby wejść do sklepu Cena: 20zł+VAT
BUHAJ MIESIĄCA LIPCA SKAUT
Indeks gPF 146 | PL005516568563

Ogłoszenie Zarządu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. o wypłacie dywidendy za 2012 rok

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w dniu 18 czerwca 2013 r. podjęło uchwałę nr 8/2013 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., przeznaczając na dywidendę dla udziałowców kwotę 3.077.977,42 zł, tj. 8,50 zł (w zaokrągleniu) na udział.

Uprawnionymi do dywidendy są udziałowcy, którym przysługiwały udziały w dniu powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku, tj. w dniu 18 czerwca 2013 r. (dzień dywidendy).

Zarząd Spółki Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. ustalił termin wypłaty dywidendy za rok 2012 do 31 grudnia 2018 r.

Suma dywidendy przypadająca na udziałowca jest iloczynem liczby posiadanych przez niego udziałów oraz kwoty 8,50 zł brutto.

Do pobrania:
Regulamin w sprawie wypłaty dywidendy
Dyspozycja wypłaty dywidendy za rok 2012 – osoba fizyczna
Dyspozycja wypłaty dywidendy za rok 2012 – osoba prawna

Scroll to top
1