Kliknij i skorzystaj z promocji Cena: 50zł+VAT
BUHAJE Z POLSKIEJ HODOWLI SUKCES
Indeks gPF 156 | PL005516568549

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż przyczepy AUTOSAN D-47 A w SZCZECINKU (woj. ZACHODNIOPOMORSKIE)

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy Placówka Terenowa w Szczecinku ogłasza przetarg przetarg pisemny na sprzedaż przyczepy marki:

AUTOSAN D-47 A, nr rej. ZSLR 055, przyczepa ciężarowa, rok prod. 1973, data I-ej rej. 08.03.1973r., dopuszczalna ładowność 4000 kg, badanie techniczne ważne do dn. 18.03.2026r.

Cena minimalna: 9 500 PLN brutto

W/w przyczepę można oglądać w dni robocze w godz. 7.30 – 14.30 w jednostce organizacyjnej Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy – Placówka Terenowa w Szczecinku, ul. Staszica 23, 78-400 Szczecinek. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Stanisław Użarowski, tel. 509 328 480

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapłacenie w terminie wadium.

Wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej należy wpłacić do dnia 16.05.2024r. na rachunek bankowy nr: 98 1240 6478 1111 0000 4948 9798 lub gotówką w kasie Placówki w Szczecinku.

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:
1. imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
2. adres zamieszkania (a w przypadku oferentów nie będących osobą fizyczną – adres siedziby) oferenta,
3. numer telefonu kontaktowego oferenta,
4. datę sporządzenia oferty,
5. oferowaną cenę brutto,
6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i warunkami przetargu określonymi w niniejszym ogłoszeniu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz, że nie zgłasza uwag co do stanu technicznego przedmiotu przetargu.

Oferty na zakup w/w przyczepy wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium i podanym numerem rachunku bankowego na który należy zwrócić wpłacone wadium w przypadku zwrotu wadium, należy składać do dnia 16.05.2024 r. w Placówce Terenowej w Szczecinku, ul. Staszica 23, 78-400 Szczecinek. Dotrzymanie terminu jak wyżej dotyczy również ofert składanych drogą pocztową na adres: SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy Placówka Terenowa w Szczecinku, ul. Staszica 23, 78-400 Szczecinek. Decyduje data otrzymania oferty przez Placówkę w Szczecinku.

Na kopercie poza adresem Placówki w Szczecinku (jw.) należy zaznaczyć:
„Oferta przetargowa”. Nie otwierać przed 17.05.2024 r.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.05.2024 r. o godz. 09.00 w siedzibie Placówki Terenowej w Szczecinku.

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bez oprocentowania w terminie do 3 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty na podany numer rachunku bankowego lub wypłacone w kasie SHiUZ Bydgoszcz, a oferentowi, którego oferta została przyjęta - zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

W przypadku zaoferowania przez oferentów tej samej ceny, Stacja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.
Oferty cenowe poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatrywane.

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi z chwilą podpisania umowy kupna – sprzedaży oraz pod warunkiem zapłaty przez nabywcę w terminie całej ceny nabycia przedmiotu przetargu. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 3 dni roboczych od dnia poinformowania go o wyborze jego oferty na rachunek bankowy nr: 98 1240 6478 1111 0000 4948 9798 lub gotówką w kasie Placówki w Szczecinku, w przeciwnym razie wadium przepada na rzecz Stacji, a Stacja zostaje zwolniona z obowiązku zawarcia z nabywcą umowy kupna – sprzedaży.

Do ceny sprzedaży przyczepy zostanie doliczona część zapłaconej składki (za niewykorzystany okres ubezpieczenia), jeżeli nabywca będzie chciał kontynuować polisę do końca jej ważności. W przeciwnym wypadku nabywca zobowiązany jest złożyć sprzedającemu pisemne wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC.

Stacja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanej w przetargu przyczepy.

Zakupiony przedmiot przetargu zostanie wydany po uiszczeniu ceny i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, odwołania przetargu bez podania przyczyn na każdym jego etapie, bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zasad przetwarzania danych osobowych znajdujących się na stronie  https://shiuz.pl/o-firmie/rodo/

Scroll to top
1