Ogłoszenie Zarządu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. o wypłacie dywidendy za 2020 rok

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w dniu 05 lipca 2021r. podjęło uchwałę nr 6/2021 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. przeznaczając na dywidendę dla udziałowców kwotę 1.086.210,00 zł, tj. 3,00 zł brutto na jeden udział. Uprawnionymi do...

"Ogłoszenie Zarządu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. o wypłacie dywidendy za 2020 rok"Dowiedz się więcej
Scroll to top
56