Zarządzenie nr 65/2020 Prezesa Zarządu Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 1.10.2020 r. w sprawie warunków i zasad regulujących promocję „kupon rabatowy”

§ 1.

Z dniem 1 października 2020 roku obowiązuje Regulamin promocji:

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z promocji „kupon rabatowy”, zwanego dalej kuponem, wystawianego przez SHIUZ Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Zamczysko 9a, NIP 554-25-06-600, zwanego dalej Wystawcą.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji promocji „kupon rabatowy” i jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w promocji.

3. Możliwość uzyskania kuponu jest ograniczona czasowo i obowiązuje do dnia 31.03.2021r.

4. Za dystrybucję kuponów odpowiedzialny jest Wystawca, a kupon można otrzymać jedynie od upoważnionego pracownika po spełnieniu określonych warunków wcześniejszego zakupu nasienia buhajów z oferty Wystawcy.

5. Uczestnik promocji – każda osoba, legitymująca się Kuponem rabatowym, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Promocji za zgodą przedstawiciela ustawowego, chyba że rozporządzają własnym zarobkiem lub przedmiotami majątkowymi oddanymi przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku.

6. Uczestnikiem promocji może być:

  1. Hodowca indywidualny prowadzący działalność rolniczo-hodowlaną i dokonujący zakupu nasienia w celu inseminacji własnego stada,
  2. Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, w ramach której wykonuje usługowo zabiegi inseminacji zwierząt,
  3. Podmioty gospodarcze kupujące nasienie w celu inseminacji hodowanych przez nie zwierząt.

7. Promocja „kupon rabatowy” oznacza możliwość otrzymania indywidualnego opustu cenowego na zakup wybranych produktów z oferty Wystawcy w zamian za okazanie indywidualnego Kuponu rabatowego.

8. Kwartalne progi za zakup nasienia buhajów z aktualnej oferty podstawowej Wystawcy stanowiącej tzw. produkcję własną (z wyłączeniem nasienia seksowanego) licząc od 01.10.2020r. uprawniające do otrzymania Kuponu:

  • Hodowcy indywidualni – suma kwartalnych zakupów 1500zł netto
  • Pozostali wymienieni w Pkt. 5 – suma kwartalnych zakupów 3000zł netto.

Kupon przysługuje każdorazowo po przekroczeniu wielokrotności kwot określony powyżej, począwszy od odpowiednio, 1500 zł i 3000 zł.

9. Zakupy dokonane przed 1.10.2020 r. (liczy się termin wystawienia faktury) nie wliczają się do osiągnięcia progów kwartalnych określonych w pkt. 7.

10. Jeden Kupon uprawnia do jednorazowego opustu cenowego w wysokości 100zł brutto na kolejny po otrzymaniu kuponu zakup nasienia buhajów HF (z wyłączeniem nasienia seksowanego) i ras mięsnych z aktualnej oferty katalogowej Wystawcy oraz pochodzących wyłącznie z tzw. produkcji własnej. Kupony można łączyć ze sobą. Promocje nie łączą się. Opust cenowy na podstawie kuponu przysługuje tylko klientom nie mającym zaległości płatniczych wobec Wystawcy (wszystkie faktury muszą być opłacone przed wykorzystaniem kuponu).

11. Kupon może być użyty jeden raz. Kupon jest ważny przez 60 dni od daty wystawienia i można go wykorzystać dopiero do następnej transakcji zakupu nasienia buhajów maksymalnie w ostatnim dniu jego ważności.

12. Kuponu może obniżyć wyłącznie cenę towaru i ma zastosowanie tylko do ograniczonej na potrzeby Promocji oferty.

13. Kuponu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny, a zamówienie, w którym można wykorzystać kupon rabatowy musi stanowić przynajmniej pięciokrotności jego wartości liczonej przed zastosowaniem kuponu.

14. Sprzedaż uwzględniająca opust na podstawie kuponu rabatowego nie będzie liczona do wartości zakupów uprawniających do otrzymania kolejnego kuponu.

15. Każdy kupon ma indywidualny numer seryjny oraz datę wydania zgodną z datą zakupu uprawniającego do otrzymania kuponu.

16. Kupon jest wystawiany imiennie na osobę dokonującą zakupów u Wystawcy.

17. Nie można przenieść kuponów na inną osobę lub podmiot.

18. W celu skorzystania z promocji należy do zamówienia nasienia buhajów spełniającego założenia Regulaminu dołączyć kupon rabatowy przekazując go odpowiedniemu pracownikowi w celu weryfikacji i naliczenia rabatu.

19. Niewykorzystanie Kuponu rabatowego w terminie określonym w Regulaminie, jest równoznaczne z utratą ważności Kuponu rabatowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wystawcy z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie, w szczególności z roszczeniami dotyczącymi wymiany Kuponu rabatowego na gotówkę.

20. Jeżeli kupon został użyty nie zgodnie z Regulaminem, Wystawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, w których wykorzystano kupon, o czym poinformuje Uczestnika promocji.

21. Wykorzystanie kuponu oznacza zgodę Uczestnika promocji na warunki niniejszego Regulaminu.

22. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Wystawcy ani członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, powinowaci do II stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia). Przez „pracowników” rozumie się również osoby wykonujące stale usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.

23. Wszelkie informacje związane z promocją, o której mowa w Regulaminie, należy kierować pisemnie bezpośrednio do Wystawcy pod adresem bydgoszcz@shiuz.pl.

24. Regulamin korzystania z promocji jest dostępny na stronie www.shiuz.pl.

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

26. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą miały rozstrzygnięcie przez właściwy sąd powszechny.

27. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter jedynie informacyjny.

28. Odpowiedzialność Wystawcy względem Uczestnika Promocji, jest każdorazowo ograniczona do wysokości kuponu rabatowego.

29. Administratorem danych osobowych jest Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Zamczysko 9a, 85-689 Bydgoszcz. Adres do korespondencji – jak wyżej.

30. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji przeprowadzenia Akcji promocyjnej „kupon rabatowy”. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej.

31. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020r.

§ 2.

Promocja obowiązuje do dnia 31.03.2021r. Natomiast okres ważności kuponów rabatowych to 60 dni od daty wystawienia faktur uprawniających do otrzymania kuponu w ostatnim dniu obowiązywania promocji.

Scroll to top
1