Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych w OLECKU (woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE)

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy Oddział w Olecku ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na sprzedaż następujących środków trwałych:

1. Ciągnik rolniczy URSUS C-360-3P nr rej. NOG H173 wraz z ładowaczem czołowym Hydramet TUR 2, T-261 (ŚT/01137) w zestawie osprzęt: widły do bel. Rok produkcji: 1989

Cena wywoławcza: 22.500,00 zł
Wadium: 2.250,00 zł
Postąpienie: 200,00 zł

2. Ciągnik rolniczy PRONAR MTZ 1025A nr rej. NOE H226 wraz z ładowaczem czołowym SIPMA T-426 (ŚT/01237) w zestawie osprzęt: chwytak do bel, chwytak typu „krokodyl”. Rok produkcji: 2004

Cena wywoławcza: 46.500,00 zł
Wadium: 4.650,00 zł
Postąpienie: 400,00 zł

3. Ciągnik rolniczy URSUS C 360 nr rej. NOG H187 wraz z ładowaczem czołowym Hydramet TUR 3, T-356-1 (ŚT/01238) w zestawie osprzęt: widły do bel. Rok produkcji: 1982

Cena wywoławcza: 21.000,00 zł
Wadium 2.100,00 zł
Postąpienie: 200,00 zł

4. Przyczepa SANOK D 47A nr rej. OLT 0633. Rok produkcji: 1983

Cena wywoławcza: 2.500,00 zł
Wadium: 250,00 zł
Postąpienie: 100,00 zł

5. Przyczepa AUTOSAN D-47B nr rej. SUV 602P. Rok produkcji: 1982

Cena wywoławcza: 4.000,00 zł
Wadium: 400,00 zł
Postąpienie: 100,00 zł

6. Przyczepa AUTOSAN D-47A nr rej. SUF 880P. Rok produkcji: 1979

Cena wywoławcza: 4000,00 zł
Wadium: 400,00 zł
Postąpienie: 100,00 zł

7. Rozrzutnik obornika SIPMA N-252 Tornado nr inw. ŚT/01127. Rok produkcji: 2005

Cena wywoławcza: 41.500,00 zł
Wadium: 4.150,00 zł
Postąpienie: 400,00 zł

8. Rozrzutnik obornika METAL-FACH N 267/1 nr inw. ŚT/01128. Rok produkcji: 2011

Cena wywoławcza: 39.500,00 zł
Wadium: 3.950,00 zł
Postąpienie: 300,00 zł

9. Opryskiwacz AGROMET PILMET 412LM nr inw. ŚT/01224. Rok produkcji: 2011

Cena wywoławcza: 2.900,00 zł
Wadium: 290,00 zł
Postąpienie: 100,00 zł

10. Owijarka bel SIPMA Z-274/1 nr inw. ŚT/01227. Rok produkcji: 2005

Cena wywoławcza: 3.900,00 zł
Wadium: 390,00 zł
Postąpienie: 100,00 zł

11. Przyczepa do bel nr inw. ŚT/01230. Rok produkcji: 2003

Cena wywoławcza: 1.500,00 zł
Wadium: 150,00 zł
Postąpienie: 100,00 zł

12. Rozsiewacz nawozów SIPMA N-049. Rok produkcji: 2005

Cena wywoławcza: 4.500,00 zł
Wadium: 450,00 zł
Postąpienie: 100,00 zł

13. Ładowacz chwytakowy CYKLOP 1 T-214/3 nr inw. ŚT/01236. Rok produkcji: 2013

Cena wywoławcza: 9.700,00 zł
Wadium: 970,00 zł
Postąpienie: 100,00 zł

14. Przenośnik ślimakowy T-402/2 nr inw. ŚT/03097. Rok produkcji: 2009

Cena wywoławcza: 1.500,00 zł
Wadium: 150,00 zł
Postąpienie: 100,00 zł

15. Mieszalnik pasz – zestaw: mieszalnik SIPMA+ zgniatacz ziarna SIPMA H-752 + 2x przenośnik ślimakowy T-206/2 nr inw. ŚT/01144

Cena wywoławcza: 9.600,00 zł
Wadium:960,00 zł
Postąpienie: 100,00 zł

16. Zgniatacz ziarna H-730 nr inw. ŚT/01146. Rok produkcji: 1991

Cena wywoławcza: 3.900,00 zł
Wadium: 390,00 zł
Postąpienie: 100,00 zł

17. Zgniatacz ziarna H-752 SIPMA nr inw. ŚT/01147. Rok produkcji: 1995

Cena wywoławcza: 4.300,00 zł
Wadium: 430,00 zł
Postąpienie: 100,00 zł

18. Wał łąkowy gładki nr inw. ŚT/01223

Cena wywoławcza: 1.000,00 zł
Wadium: 100,00 zł
Postąpienie: 100,00 zł

19. Zbiornik na olej napędowy 5 tys. litrów nr inw. ŚT/01150. Rok produkcji: 2012

Cena wywoławcza: 6.000,00 zł
Wadium: 600,00 zł
Postąpienie: 100,00 zł

Uwaga:
wymienione w poz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 pojazdy nie posiadają aktualnego badania technicznego.

Wyżej wymienione środki trwałe można oglądać w dni robocze w godz. 07.30 do 14.30 w jednostce organizacyjnej Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy – Oddział w Olecku, Al. Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Grzegorz Wojtkielewicz, tel. 606 110 205

Aukcje odbędą się w dniu 19.05.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału w Olecku przy ul. Al. Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (na każdy środek trwały oddzielnie) w wysokości 10% ceny wywoławczej do kasy Oddziału w Olecku najpóźniej do dnia 19.05.2022 r. do godz. 09.30.

Wadium wniesione przez uczestnika aukcji, który aukcję wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia środka trwałego. Spółka zatrzymuje wadium, jeżeli: żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, albo uczestnik aukcji, którego oferta została wybrana uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży, albo zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika aukcji. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bez oprocentowania w kasie SHiUZ po odwołaniu albo zamknięciu aukcji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest, poza zapłaceniem w terminie wadium, przed rozpoczęciem licytacji przedłożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym środków trwałych będących przedmiotem przetargu i warunkami przetargu określonymi w niniejszym ogłoszeniu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz, że nie zgłasza uwag co do stanu technicznego środków trwałych.

Aukcje przeprowadza się w formie licytacji. Po wywołaniu ceny, zgłoszeniu ceny wywoławczej przez uczestnika przetargu, uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny (włączając w to cenę wywoławczą), dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy aukcji, z tym że postąpienie nie może wynosić wartości mniejszej niż ustalona dla aukcji, może ona stanowić jedynie krotność ceny ustalonej dla aukcji. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej cenę wywoławczą. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie dokonuje przybicia ogłaszając imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała i której oferta została przyjęta przez Spółkę.

Cena nabycia środka trwałego powinna zostać zapłacona przez osobę ustaloną jako nabywca w terminie 5 dni roboczych od zakończenia aukcji. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem środka trwałego. Zakupiony środek trwały zostanie wydany po uiszczeniu ceny nabycia.

Spółka zastrzega sobie możliwość odwołania aukcji i zmiany warunków aukcji, przed upływem terminu aukcji.

Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości zasad przetwarzania danych osobowych znajdujących się na stronie http://shiuz.p/o-firmie/rodo

Scroll to top
1