Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu Fabia Combi w BIAŁCE (gm. RADZYŃ PODLASKI, woj. LUBELSKIE)

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu marki:

SKODA 6Y FABIA COMBI, nr rej. CB 541FN

samochód osobowy, rok prod. 2007, data I rej. 26.11.2007r., przebieg 259345 km, poj. 1390 cm³ (59,00 kW)

Uwaga: samochód nie posiada aktualnego badania technicznego, samochód niesprawny do jazdy, brak możliwości uruchomienia.

 

Cena minimalna: 4 400 PLN brutto

W/w samochód można oglądać w dni robocze w godz. 7.30 – 14.00 w jednostce organizacyjnej Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy – Punkt Dystrybucji Nasienia w Białce, Białka 154, 21-300 Radzyń Podlaski.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Krzysztof Baranowski tel. 606 131 012.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapłacenie w terminie wadium.

Wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej należy wpłacić do dnia 27.01.2021 r. na rachunek bankowy nr: 98 1240 6478 1111 0000 4948 9798.

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:

1. imię i nazwisko lub nazwę oferenta,

2. adres zamieszkania (a w przypadku oferentów nie będących osobą fizyczną – adres siedziby) oferenta,

3. numer telefonu kontaktowego oferenta,

4. datę sporządzenia oferty,

5. oferowaną cenę brutto,

6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i warunkami przetargu określonymi w niniejszym ogłoszeniu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz, że nie zgłasza uwag co do stanu technicznego przedmiotu przetargu.

Oferty na zakup samochodu wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium i podanym numerem rachunku bankowego na który należy zwrócić wpłacone wadium w przypadku zwrotu wadium, należy składać do dnia 27.01. 2021 r. w Punkcie Dystrybucji Nasienia w Białce, Białka 154, 21-300 Radzyń Podlaski. Dotrzymanie terminu jak wyżej dotyczy również ofert składanych drogą pocztową na adres: SHiUZ Sp. z o.o. Punkt Dystrybucji Nasienia w Białce, Białka 154, 21-300 Radzyń Podlaski. Decyduje data otrzymania oferty przez Punkt Dystrybucji Nasienia w Białce.

Na kopercie poza adresem Punktu Dystrybucji Nasienia (jw.) należy zaznaczyć:

„Oferta na samochód”. Nie otwierać przed 28.01.2021 r.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28 .01.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Punktu Dystrybucji Nasienia w Białce, Białka 154, 21-300 Radzyń Podlaski.

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bez oprocentowania w terminie do 3 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty na podany numer rachunku bankowego, a oferentowi, którego oferta została przyjęta – zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

W przypadku zaoferowania przez oferentów tej samej ceny, Stacja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

Oferty cenowe poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatrywane.

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi z chwilą podpisania umowy kupna – sprzedaży oraz pod warunkiem zapłaty przez nabywcę w terminie całej ceny nabycia przedmiotu przetargu. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 3 dni roboczych od dnia poinformowania go o wyborze jego oferty na rachunek bankowy nr: 98 1240 6478 1111 0000 4948 9798, w przeciwnym razie wadium przepada na rzecz Stacji, a Stacja zostaje zwolniona z obowiązku zawarcia z nabywcą umowy kupna – sprzedaży.

Do ceny samochodu zostanie doliczona część zapłaconej składki (za niewykorzystany okres ubezpieczenia), jeżeli nabywca będzie chciał kontynuować polisę do końca jej ważności. W przeciwnym wypadku nabywca zobowiązany jest złożyć sprzedającemu pisemne wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC.

Stacja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu.

Zakupiony samochód zostanie wydany po uiszczeniu ceny i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, odwołania przetargu bez podania przyczyn na każdym jego etapie, bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zasad przetwarzania danych osobowych znajdujących się na stronie www.shiuz.pl/o-firmie/RODO

Scroll to top
1