Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu ciężarowego FIAT PANDA VAN w SZTUMIE (woj. POMORSKIE)

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu marki:

1. FIAT PANDA VAN, nr rej. CB 760GH
samochód ciężarowy, rok prod. 2011, data I rej. 10.02.2012r., przebieg 290 659 km, poj. 1242 cm³ (51,00 kW), ładowność 505 kg, benzyna
Badanie techniczne ważne do 20.01.2023r.

Cena minimalna: 5 500 PLN brutto

W/w samochód można oglądać w dni robocze pod adresem CG EPB w Sztumie, Czernin ul. Sadowa 9a, 82-400 Sztum, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie z Panem Kazimierzem Konsowiczem, tel. 509 328 479.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapłacenie w terminie wadium.
Wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej należy wpłacić do dnia 08.08.2022r. na rachunek bankowy nr: 98 1240 6478 1111 0000 4948 9798 lub gotówką w kasie SHiUZ w Bydgoszczy.
Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:
1. imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
2. adres zamieszkania (a w przypadku oferentów nie będących osobą fizyczną – adres siedziby) oferenta,
3. numer telefonu kontaktowego oferenta,
4. datę sporządzenia oferty,
5. oferowaną cenę brutto,
6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu i warunkami przetargu określonymi w niniejszym ogłoszeniu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz, że nie zgłasza uwag co do stanu technicznego przedmiotu przetargu.

Oferty na zakup samochodu wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium i podanym numerem rachunku bankowego, na który należy zwrócić wpłacone wadium w przypadku zwrotu wadium, należy składać do dnia 08.08.2022r. w sekretariacie SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ulicy Zamczysko 9a, 85-689 Bydgoszcz. Dotrzymanie terminu jak wyżej dotyczy również ofert składanych drogą pocztową na adres: SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Zamczysko 9a, 85-689 Bydgoszcz. Decyduje data otrzymania oferty przez SHiUZ w Bydgoszczy.

Na kopercie poza adresem SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy (jw.) należy zaznaczyć:
„Oferta na samochód”. Nie otwierać przed 09.08.2022r.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.08.2022r. o godz. 09.00 w siedzibie firmy przy ulicy Zamczysko 9a.

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bez oprocentowania w terminie do 3 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty na podany numer rachunku bankowego lub wypłacone w kasie SHiUZ Bydgoszcz, a oferentowi, którego oferta została przyjęta - zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

W przypadku zaoferowania przez oferentów tej samej ceny, Stacja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.

Oferty cenowe poniżej ceny minimalnej nie będą rozpatrywane.

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi z chwilą podpisania umowy kupna – sprzedaży oraz pod warunkiem zapłaty przez nabywcę w terminie całej ceny nabycia przedmiotu przetargu. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 3 dni roboczych od dnia poinformowania go o wyborze jego oferty na rachunek bankowy nr: 98 1240 6478 1111 0000 4948 9798 lub gotówką w kasie SHiUZ w Bydgoszczy, w przeciwnym razie wadium przepada na rzecz Stacji, a Stacja zostaje zwolniona z obowiązku zawarcia z nabywcą umowy kupna – sprzedaży.

Do ceny samochodu zostanie doliczona część zapłaconej składki (za niewykorzystany okres ubezpieczenia), jeżeli nabywca będzie chciał kontynuować polisę do końca jej ważności.

W przeciwnym wypadku nabywca zobowiązany jest złożyć sprzedającemu pisemne wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC.

Stacja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu.

Zakupiony samochód zostanie wydany po uiszczeniu ceny i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, odwołania przetargu bez podania przyczyn na każdym jego etapie, bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zasad przetwarzania danych osobowych znajdujących się na stronie https://shiuz.pl/o-firmie/rodo/

Scroll to top
1