Ogłoszenie o obowiązku dostarczenia oświadczenia do Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Szanowni Państwo, udziałowcy SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

U W A G A ! Dotyczy tylko udziałów nabytych odpłatnie w 2012 roku!

Zarząd Spółki Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy przypomina, że zgodnie z § 5. umowy zbycia udziałów Spółki każdy Udziałowiec, który umowę ze Skarbem Państwa zawarł w 2012 roku ma obowiązek dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2023 roku, pisemnego oświadczenia informującego o liczbie posiadanych udziałów oraz transakcjach zbycia, obciążenia lub zastawienia nabytych udziałów według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Niezrealizowanie zobowiązania, o którym mowa powyżej zagrożone jest sankcjami, o których mowa w § 5 umowy, tj. nałożeniem kar finansowych.

Oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 4 umowy powinny zawierać szczególnie:
1. informację dotyczącą liczby udziałów Spółki należących do Kupującego,
2. informację o udziałach Spółki zbytych oraz obciążonych przez Kupującego, wraz ze wskazaniem daty i podstawy zbycia lub obciążenia tych udziałów oraz wskazaniem osoby, na której rzecz nastąpiło zbycie lub obciążenie udziałów Spółki.

Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy także tych osób, które dokonały w roku 2022 sprzedaży udziałów nabytych od Skarbu Państwa.

Oświadczenie po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2023 r. na adres:

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

UWAGA! Należy pamiętać, że za termin doręczenia oświadczenia uznaje się datę wpływu oświadczenia do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 – osoba do kontaktu Pani M. Bykowska, tel. 52 328 03 01 wew. 119

Z poważaniem
Zarząd SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Do pobrania:

Oświadczenie za rok 2022 – wzór (.pdf)

Scroll to top
1