Na sprzedaż: samochód IVECO do przewozu zwierząt w BYDGOSZCZY

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy posiada na sprzedaż samochód marki:

IVECO, nr rej. ZSZ 16LY

samochód ciężarowy z przeznaczeniem do przewozu żywych zwierząt, rok prod. 2008, data I rej. 12.11.2008r., przebieg 187 643 km, poj. 5880 cm³ (185,00 kW), ładowność 4795 kg, diesel,
Samochód posiada zamontowany system ogrzewania postojowego Webasto Ait Top 2000 Badanie techniczne ważne do 28.01.2023r.

Cena: 120 500 PLN brutto

W/w samochód można oglądać w dni robocze w godz. 7.00 – 14.00 w siedzibie Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ulicy Zamczysko 9a.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pan Jerzy Gaudziński, tel. 696 007 663.

Oferty na zakup samochodu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.12.2022r. w sekretariacie SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ulicy Zamczysko 9a, 85-689 Bydgoszcz. Dotrzymanie terminu jak wyżej dotyczy również ofert składanych drogą pocztową na adres: SHiUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Zamczysko 9a, 85-689 Bydgoszcz.

Na kopercie należy zaznaczyć: „Oferta na samochód IVECO”.

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:
1. imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
2. adres zamieszkania (a w przypadku oferentów nie będących osobą fizyczną – adres siedziby) oferenta,
3. numer telefonu kontaktowego oferenta,
4. datę sporządzenia oferty,
5. oferowaną cenę brutto,
6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu i warunkami sprzedaży określonymi w niniejszym ogłoszeniu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz, że nie zgłasza uwag co do stanu technicznego samochodu.

W przypadku przyjęcia oferty, zawarcie umowy sprzedaży nastąpi z chwilą podpisania umowy kupna – sprzedaży oraz pod warunkiem zapłaty przez nabywcę w terminie całej ceny nabycia samochodu. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 3 dni roboczych od dnia poinformowania go o wyborze jego oferty na rachunek bankowy nr:98 1240 6478 1111 0000 4948 9798 w przeciwnym razie Stacja zostaje zwolniona z obowiązku zawarcia z nabywcą umowy kupna – sprzedaży. Stacja wystawia fakturę VAT.

Stacja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego samochodu.

Zakupiony samochód zostanie wydany po uiszczeniu ceny i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości zasad przetwarzania danych osobowych znajdujących się na stronie https://shiuz.pl/o-firmie/rodo/

Scroll to top
1