NA SPRZEDAŻ: Nieruchomości gruntowe (działki gruntu) niezabudowane, położone w SZCZECINKU (woj. ZACHODNIOPOMORSKIE)

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt spółka z o.o. w Bydgoszczy posiada na sprzedaż nieruchomości gruntowe (działki gruntu) niezabudowane, stanowiące własność Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt spółki z o.o. w Bydgoszczy położone w Szczecinku przy ulicy Szczecińskiej 45, w jednostce ewidencyjnej Miasto Szczecinek w obrębie ewidencyjnym Szczecinek 0020, woj. zachodniopomorskie:

Lp.

Nr działki / powierzchnia

Cena sprzedaży *

Mapa

1.

650/28 o pow. 0,1177 ha

wraz z udziałem w prawie własności działki 650/16 (droga)

114.000,00 zł

Działka nr 650/28

2.

650/30 o pow. 0,0549 ha

wraz z udziałem w prawie własności działki 650/16 (droga)

64.700,00 zł

Działka nr 650/30

3.

650/31 o pow. 0,0017 ha

1.960,00 zł

Działka nr 650/31

* Podana cena stanowi wartość netto. Do ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Dla w/w działek będących przedmiotem sprzedaży (z wyłączeniem działki nr 650/16) prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Szczecinku księga wieczysta nr KO1I/00027367/7.

Dla działki ewidencyjnej numer 650/16 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Szczecinku księga wieczysta nr KO1I/00058424/1.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Szczecińska IV w Szczecinku Uchwała Rady Miasta Szczecinek nr LIV/457/2018 z 26.02.2018r., przedmiotowe nieruchomości leżą w terenie o przeznaczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usługowa.

W dziale III KW nr KO1I/00027367/7 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe – służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku. Wpis ten nie dotyczy w/w działek będących przedmiotem sprzedaży.

W dziale III KW nr KO1I/00058424/1 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: 1) służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku (z uwagi na przebieg przez działkę nr 650/16 części sieci kanalizacyjnej będącej własnością PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku), 2) bezpłatna służebność przejazdu i przechodu przez działkę numer 650/16 na rzecz każdoczesnego właściciela lub współwłaściciela działek gruntu nr 650/22 i nr 650/34, 3) służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku (w związku z zamiarem budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przeznaczeniem dla inwestycji realizowanej na działkach będących przedmiotem sprzedaży).

Wszelkie informacje o stanie nieruchomości można uzyskać osobiście lub telefonicznie u Pana Mariusza Wykrzykowskiego pod nr tel. 602 254 549

Działki można oglądać po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie z Panem Stanisławem Użarowskim, tel. 509 328 480

Scroll to top
1