NA SPRZEDAŻ: Nieruchomość gruntowa niezabudowana – działka nr 67 – położona w SŁAWNIE (pow. SŁAWIEŃSKI, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE)

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt spółka z o.o. w Bydgoszczy posiada na sprzedaż nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt spółki z o.o. w Bydgoszczy, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 67 o powierzchni 1,5750 ha, położoną w SŁAWNIE, pow. sławieński, woj. zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Sławnie prowadzi księgę wieczystą nr KO1E/00013455/6.

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sławno działka nr 67 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym jednostką „C15” działalność gospodarcza ponadlokalna, wielkokubaturowa, funkcja uzupełniająca: rolnicza, ogrodnictwo, sadownictwo, inna działalność gospodarcza.

Cena: 334 350 zł (netto)

Wszelkie informacje o nieruchomości można uzyskać osobiście lub telefonicznie u Pana Mariusza Wykrzykowskiego pod nr tel. 602 254 549.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie z Panem Stanisławem Użarowskim, tel. 509 328 480.

Scroll to top
1