NA SPRZEDAŻ: Nieruchomość gruntowa zabudowana – działka nr 647/4 – położona w BIAŁCE (gm. RADZYŃ PODLASKI, woj. LUBELSKIE)

Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt spółka z o.o. w Bydgoszczy posiada na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną, stanowiącą własność Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt spółki z o.o. w Bydgoszczy, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 647/4 (obręb ewidencyjny 0003 Białka) o powierzchni 3,18 ha, położoną w Białce, gm. Radzyń Podlaski, woj. lubelskie, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą nr LU1R/00010200/1.

Nieruchomość jest zabudowana budynkami niemieszkalnymi, inwentarskimi, gospodarczymi, garażowo-warsztatowymi, budynkiem administracyjno-laboratoryjnym, stodoły, płyty obornikowej, tworzącymi przedsiębiorstwo hodowlane. Cały teren ogrodzony, place pomiędzy budynkami utwardzone asfaltem, zainstalowane oświetlenie, działka posiada pełne uzbrojenie.

Obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomości, jest objęty ustaleniami wiążącymi Uchwały nr XXXVIII/228/10 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 28.10.2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzyń Podlaski. Na obszarach nieobjętych planem obowiązują ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Podlaski Uchwała Rady Gminy Radzyń Podlaski Nr VII/38/2015 z dnia 30.04.2015r.

Nr działki

Symbol

Przeznaczenie w MPZP

647/4

G35 RU

tereny obiektów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych lub hodowlanych (Zakład Unasieniania Zwierząt)

Dla terenów istniejącej obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych lub hodowlanych oznaczonych symbolem G35 RU ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych lub hodowlanych (Zakład Unasieniania Zwierząt).

 Cena: 1.496.000 zł (netto)

Wszelkie informacje o nieruchomości można uzyskać osobiście lub telefonicznie u Pana Mariusza Wykrzykowskiego pod nr tel. 602 254 549.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie z Panem Adamem Budzyńskim, tel. 503 152 768.

Scroll to top
1