Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zaproszenie na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

Bydgoszcz, dnia 10.10.2017 r.

ZAPROSZENIE

 

na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt

spółki z o.o. w Bydgoszczy

 

Zarząd Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt spółki z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Zamczysko 9A,
85-868 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063796,

 

z a w i a d a m i a

 

o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
w dniu 30 października 2017 r. o godz. 09:00

w siedzibie Spółki Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o.

w Bydgoszczy przy ulicy Zamczysko 9A

 

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW:

 

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników,

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad,

4) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i regulaminu powołania członka Rady Nadzorczej,

5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,

6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Umowy Spółki,

7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane przez Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na podstawie § 30 ust. 3 lit „a” Umowy Spółki.

 

Projekty uchwał wymienionych w porządku Zgromadzenia zostały sporządzone przez Zarząd Spółki z jego własnej inicjatywy.

 

Treść proponowanych zmian Umowy Spółki:

 

Uchwała 1

W § 5, pkt 13 skreśla się.

 

Uchwała 2

W § 20 ust. 2 pkt 1, cyfrę „30.000,00” zastępuje się cyfrą „50.000,00”.

 

Uchwała 3

W § 44, po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Zarząd Spółki:

1) w terminie 14 dni od dnia dokonania w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisu zmiany umowy Spółki wprowadzonej uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr …/2017 z dnia 30 października 2017r. w sprawie zmiany Umowy – ustali regulamin wypłaty dywidendy i zamieści go do wiadomości na przeciąg 30 dni na stronie internetowej Spółki oraz na tablicach ogłoszeń w lokalu siedziby Spółki oraz lokalach jej Oddziałów;

2) każdorazowo w terminie 14 dni od dnia odbycia Zgromadzenia Wspólników, na którym podjęto uchwałę dotyczącą wypłaty dywidendy – zamieści regulamin wypłaty dywidendy do wiadomości wspólników wraz z uchwałą Zgromadzenia Wspólników przewidującą wypłatę dywidendy, na przeciąg 30 dni na stronie internetowej Spółki oraz na tablicach ogłoszeń w lokalu siedziby Spółki oraz lokalach jej Oddziałów.”.

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW

 

Wspólnik może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocnika.

Wspólnicy uczestniczący w Zgromadzeniu osobiście: osoby fizyczne – powinny legitymować się dowodem tożsamości, natomiast osoby prawne – powinny być reprezentowane zgodnie z aktualnym wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, a osoby reprezentujące te osoby prawne powinny legitymować się dowodem tożsamości.

W przypadku uczestnictwa w Zgromadzeniu pełnomocnika wspólnika, pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i przedłożone Spółce w oryginale. Pełnomocnik wspólnika będący osobą fizyczną powinien legitymować się dowodem tożsamości, natomiast pełnomocnik będący osobą prawną powinien być reprezentowany zgodnie z aktualnym wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, a osoby reprezentujące tę osobę prawną powinny legitymować się dowodem tożsamości.

W pełnomocnictwie powinny być podane seria i numer dokumentu tożsamości zgodne z dokumentem okazanym przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa na Zgromadzeniu nie może zostać udzielone członkowi Zarządu i pracownikowi Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. z w Bydgoszczy.

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW

 

Wspólnik proszony jest o dokonanie rejestracji uczestnictwa w dniu 30 października 2017 r. od godziny 8:15 do godziny 8:45. Po tej godzinie, w celu punktualnego rozpoczęcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, rejestracja będzie niemożliwa.

 

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI

 

Z projektami uchwał można zapoznać się w sekretariacie siedziby Spółki w Bydgoszczy przy ulicy Zamczysko 9A, od poniedziałku do piątku każdego dnia, do dnia 27 października 2017r. włącznie, w godz. od 7:00 do 15:00.

 

PROŚBY ZARZĄDU SPÓŁKI

 

Zarząd Spółki, zwraca się do wspólników z prośbą o wyrażenie zgody na zawiadamianie o zgromadzeniu wspólników pocztą elektroniczną z podaniem adresu poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Powyższa prośba oparta jest na art. 238 kodeksu spółek handlowych i wynika z potrzeby zaoszczędzenia przez Spółkę wysokich kosztów związanych z zawiadomieniem o zgromadzeniu przy pomocy listów poleconych.

Jednocześnie, uprzedzając projektowany 3 zmianą umowy spółki obowiązek Zarządu ustalenia regulaminu wypłaty dywidendy, Zarząd Spółki prosi o pisemne podanie (albo potwierdzenie aktualności podanych już wcześniej do poprzednich wypłat dywidendy) numerów rachunków bankowych, na które należy w przyszłości wpłacać dywidendę.

Wyrażenia zgody oraz podania (albo potwierdzenia aktualizacji) numeru rachunku do wypłaty dywidendy, można dokonać poprzez wypełnienie stosownych oświadczeń według wzorów załączonych do niniejszego zawiadomienia, a następnie przesłanie wypełnionych oświadczeń listem poleconym na adres siedziby Spółki w Bydgoszczy, albo złożenie wypełnionych oświadczeń w lokalu siedziby Spółki w Bydgoszczy lub w lokalu Oddziału Spółki.

 

Druki do pobrania (.pdf):

Dyspozycja wypłaty dywidend - osoba fizyczna druk

Dyspozycja wypłaty dywidend - osoba prawna druk

Zgoda na zawiadomienia pocztą elektroniczną druk

na skróty

żywienie i higiena